Journal of Applied Physics

I S S N:0021-8979
出版社:AIP Publishing

文章列表
[期刊论文]


DO I:10.1063/5.0088860

作者:D. P. Rai;C. E. Ekuma;

页码:145105 - 145105
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1063/5.0085776

作者:A. Hauser;J. L. Verhey;

页码:144701 - 144701
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1063/5.0085366

作者:Klichchupong Dabsamut;Adisak Boonchun;Walter R. L. Lambrecht;

页码:145705 - 145705
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1063/5.0084553

作者:Neil K. Bourne;Freya L. Bourne;

页码:145901 - 145901
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1063/5.0093830

作者:Li Tao;Yaoqiang Zhou;Jian-Bin Xu;

页码:149901 - 149901
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1063/5.0084062

作者:A. F. M. Anhar Uddin Bhuiyan;Zixuan Feng;Lingyu Meng;等

页码:145301 - 145301
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1063/5.0077299

作者:M. E. Bathen;C. T.-K. Lew;J. Woerle;等

页码:140903 - 140903
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1063/5.0084849

作者:Hamidreza Kazemi;Mohamed Y. Nada;Alireza Nikzamir;等

页码:144502 - 144502
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1063/5.0088593

作者:Hsiu-Chi Pai;Yuh-Renn Wu;

页码:144303 - 144303
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1063/5.0084693

作者:Gaia Righi;Thomas E. Lockard;Robert E. Rudd;等

页码:145902 - 145902
全文购买