International Journal of Mechanical Sciences

I S S N:0020-7403
出版社:Elsevier BV

文章列表
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.ijmecsci.2023.108322

作者:Tiancheng Ouyang;Jinxiang Wang;Xiaoyu Mo;等

页码:108322 - 108322
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.ijmecsci.2023.108323

作者:Liling Tang;Junshi Zhang;Lei Liu;等

页码:108323 - 108323
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.ijmecsci.2023.108282

作者:Yukang Yang;Ji-an Li;Bo Chen;等

页码:108282 - 108282
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.ijmecsci.2023.108321

作者:Chang Soo Lee;Jeong Whan Yoon;Sang Hyun Woo;等

页码:108321 - 108321
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.ijmecsci.2023.108319

作者:Cheng Zhao;Kai Zhang;Pengcheng Zhao;等

页码:108319 - 108319
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.ijmecsci.2023.108317

作者:Shin-Yeong Lee;Seong-Yong Yoon;Jin-Hwan Kim;等

页码:108317 - 108317
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.ijmecsci.2023.108318

作者:Yuhao Zhao;Yanyang Zi;Zhenyi Chen;等

页码:108318 - 108318
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.ijmecsci.2023.108314

作者:Xiaoxiao Wang;Jie Yang;Haofeng Chen;等

页码:108314 - 108314
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.ijmecsci.2023.108315

作者:Quan Wang;Zhiwei Wang;Jiliang Mo;等

页码:108315 - 108315
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.ijmecsci.2023.108301

作者:Hang Yuan;Yunfeng Wu;Shiji Zhou;等

页码:108301 - 108301
全文购买