Applied Catalysis A: General

I S S N:0926-860X
出版社:Elsevier BV

文章列表
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.apcata.2023.119141

作者:Li Zhang;Bo Geng;Pengfei Wang;等

页码:119141 - 119141
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.apcata.2023.119143

作者:Xuan Dai;Yanjiao Chen;WeiYou Zhou;等

页码:119143 - 119143
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.apcata.2023.119142

作者:Hang Li;Bofang Shi;Haowen Zhang;等

页码:119142 - 119142
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.apcata.2023.119140

作者:Hai-Ying Chen;Josh Pihl;Todd J. Toops;等

页码:119140 - 119140
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.apcata.2023.119139

作者:Yanhua Shao;Jiuxuan Zhang;Hong Jiang;等

页码:119139 - 119139
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/S0926-860X(23)00105-9


页码:119125 - 119125
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/S0926-860X(23)00107-2


页码:119127 - 119127
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.apcata.2023.119138


页码:119138 - 119138
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/S0926-860X(23)00106-0


页码:119126 - 119126
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.apcata.2023.119130

作者:Xueyang Qi;Yongjun Zhu;Lixin Song;等

页码:119130 - 119130
全文购买