Engineering Structures

I S S N:0141-0296
出版社:Elsevier BV

1978 年

文章列表
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.engstruct.2023.115973

作者:João Vítor Felippe Silva;Marcos Cesar de Moraes Pereira;Maria Fernanda Felippe Silva;等

页码:115973 - 115973
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.engstruct.2023.115976

作者:Seyed Mohammad Hosseini;Salaheldin Mousa;Hamdy M. Mohamed;等

页码:115976 - 115976
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.engstruct.2023.115917

作者:Yang Xu;Yunlei Fan;Yuequan Bao;等

页码:115917 - 115917
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.engstruct.2023.115958

作者:Emad Sobhani;Amir R. Masoodi;Ömer Civalek;等

页码:115958 - 115958
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.engstruct.2023.115911

作者:E. Ghafoori;H. Dahaghin;C. Diao;等

页码:115911 - 115911
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.engstruct.2023.115719

作者:Shan Gao;Youchun Xu;Sumei Zhang;等

页码:115719 - 115719
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.engstruct.2023.115722

作者:Eva O.L. Lantsoght;

页码:115722 - 115722
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.engstruct.2023.115666

作者:Jun-Jie Zeng;Qi-Jin Liang;Wei-Jian Cai;等

页码:115666 - 115666
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.engstruct.2023.115875

作者:Jianwei Chen;Rui Zhang;Zhanwen Wang;等

页码:115875 - 115875
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.engstruct.2023.115943

作者:Xueyu Xiong;Linyi He;Lianjin Bao;

页码:115943 - 115943
全文购买