Computer Communications

I S S N:0140-3664
出版社:Elsevier BV

文章列表
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.comcom.2023.03.016

作者:Yun Wu;Liangshun Wu;Hengjin Cai;

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.comcom.2023.03.013

作者:Bangfu Zuo;Yu Xu;Dingcheng Yang;等

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.comcom.2023.03.014

作者:Richard Etengu;Saw Chin Tan;Teong Chee Chuah;等

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.comcom.2023.03.007

作者:Zhu Wen;Limei Guo;Sipei Meng;等

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.comcom.2023.03.012

作者:Anan Zhou;Nanhao Zhou;Benshun Yi;等

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/S0140-3664(23)00081-6


页码:ii - iii
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.comcom.2023.03.008

作者:Alberto Zancanaro;Giulia Cisotto;Leonardo Badia;

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.comcom.2023.03.010

作者:Ahmed Shokry;Moustafa Youssef;

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.comcom.2023.03.004

作者:Abednego Acheampong;Yiwen Zhang;Xiaolong Xu;

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.comcom.2023.03.006

作者:Ingrid Huso;Daniele Sparapano;Giuseppe Piro;等

页码: -
全文购买