Journal of Environmental Sciences

I S S N:1001-0742
出版社:Elsevier BV

文章列表
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.jes.2022.04.002

作者:Peiqi Chu;Saifei Wang;Yi Zhang;等

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.jes.2022.04.004

作者:Rui Yang;Shaohong Zhou;Lilan Zhang;等

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.jes.2022.03.042

作者:Xue Yang;Chang Wang;Lihua Yang;等

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.jes.2022.03.046

作者:Tian-Yang Zhang;Yong-Shan Lu;Zhen-Ning Luo;等

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.jes.2022.04.010

作者:Jialiang Zuo;Lina Xu;Jianlin Guo;等

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.jes.2022.04.006

作者:Xingguang Hao;Jie Yang;Xin Sun;等

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.jes.2022.04.003

作者:Yongxin Zhang;Cong Luo;Yan Lu;等

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.jes.2022.04.009

作者:Pratchayaporn Yukhajon;Titikan Somboon;Sira Sansuk;

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.jes.2022.04.011

作者:Jie Wen;Zewei Liu;Hongxia Xi;等

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.jes.2022.04.007

作者:Kaiyun Liu;Qingru Wu;Shuxiao Wang;等

页码: -
全文购买