International Journal of Approximate Reasoning

I S S N:0888-613X
出版社:Elsevier BV

文章列表
[期刊论文]


DO I:10.1016/S0888-613X(23)00039-7


页码:ii - ii
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.ijar.2023.03.003

作者:Maren Koyda;Gerd Stumme;

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.ijar.2023.03.001

作者:Yehai Xie;Xiuwei Gao;

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.ijar.2023.02.013

作者:Tongyi Wei;Xiaopeng Wang;Jiaxin Wu;等

页码: -
全文购买
[期刊论文]

[Full-length article]DO I:10.1016/j.ijar.2021.07.014

作者:Milan Studený;James Cussens;Václav Kratochvíl;

页码:188 - 203
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.ijar.2023.02.012

作者:Yexing Dan;

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.ijar.2023.02.009

作者:Louisa Kontoghiorghes;Ana Colubi;

页码:49 - 69
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.ijar.2023.02.011

作者:Serena Doria;

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.ijar.2023.02.005

作者:Keyin Zheng;Yuhua Qian;Honghong Cheng;

页码: -
全文购买
[期刊论文]


DO I:10.1016/j.ijar.2023.02.010

作者:Keyi Guo;Jinhai Li;Xiao Zhang;

页码: -
全文购买