Bioactive Materials

I S S N:2452-199X

开放获取

文章列表
[期刊论文]

[Review article]DO I:10.1016/j.bioactmat.2022.08.001

作者:Jiaxin Guo;Hao Yao;Xu Li;等

页码:175 - 193

开放获取

[期刊论文]

[Full-length article]DO I:10.1016/j.bioactmat.2022.08.003

作者:Niall J. Treacy;Shane Clerkin;Jessica L. Davis;等

页码:142 - 156

开放获取

[期刊论文]

[Review article]DO I:10.1016/j.bioactmat.2022.08.011

作者:Sathishkumar Gnanasekar;Gopinath Kasi;Xiaodong He;等

页码:157 - 174

开放获取

[期刊论文]

[Full-length article]DO I:10.1016/j.bioactmat.2022.08.005

作者:Yali Miao;Yunhua Chen;Jinshui Luo;等

页码:97 - 109

开放获取

[期刊论文]

[Full-length article]DO I:10.1016/j.bioactmat.2022.02.017

作者:Lei Zhang;Ziguo Qin;Han Sun;等

页码:1 - 14

开放获取

[期刊论文]

[Full-length article]DO I:10.1016/j.bioactmat.2022.07.017

作者:Xiaofang Wang;Yufei Ma;Jie Chen;等

页码:110 - 128

开放获取

[期刊论文]

[Miscellaneous]DO I:10.1016/S2452-199X(22)00339-5


页码:OFC - OFC

开放获取

[期刊论文]

[Full-length article]DO I:10.1016/j.bioactmat.2022.08.008

作者:Yimeng Shu;Ming Ma;Xiaoxia Pan;等

页码:129 - 141

开放获取

[期刊论文]

[Full-length article]DO I:10.1016/j.bioactmat.2022.08.002

作者:Shi-Xiong Chen;Ji Zhang;Fengfeng Xue;等

页码:86 - 96

开放获取

[期刊论文]

[Full-length article]DO I:10.1016/j.bioactmat.2022.07.024

作者:Kai-shun Xia;Dong-dong Li;Cheng-gui Wang;等

页码:69 - 85

开放获取