The Journal of The Textile Institute

I S S N:0040-5000
出版社:Taylor And Francis

2025 年

2004 年

1912 年

文章列表
[期刊论文]

[research article]DO I:10.1080/00405000.2021.1933807

作者:Mukesh Kumar Singh;Bijoy Kumar Behera;

页码:1487 - 1495
全文购买
[期刊论文]

[research article]DO I:10.1080/00405000.2021.1933805

作者:Chengxia Liu;Xiaoping Zheng;Wenda Wei;

页码:1479 - 1486
全文购买
[期刊论文]

[research article]DO I:10.1080/00405000.2021.1933803

作者:Milda Jucien?;Vaida Dobilait?;?aneta Juchnevi?ien?;等

页码:1472 - 1478
全文购买
[期刊论文]

[research article]DO I:10.1080/00405000.2021.1933765

作者:Azita Asayesh;Nasrin Hashemi;Mohammad Amani Tehran;等

页码:1464 - 1471
全文购买
[期刊论文]

[research article]DO I:10.1080/00405000.2021.1933327

作者:Juanjuan Shi;Xiaomei Huang;Haijian Cao;等

页码:1457 - 1463
全文购买
[期刊论文]

[research article]DO I:10.1080/00405000.2021.1933326

作者:Guizhen Ke;Chunliang Chen;Lixiang Yu;等

页码:1450 - 1456
全文购买
[期刊论文]

[research article]DO I:10.1080/00405000.2021.1930735

作者:Jiawei Wang;Zijun Wu;Zilong Lai;等

页码:1438 - 1449
全文购买
[期刊论文]

[research article]DO I:10.1080/00405000.2021.1929709

作者:S. Raja Balasaraswathi;R. Rathinamoorthy;

页码:1428 - 1437
全文购买
[期刊论文]

[research article]DO I:10.1080/00405000.2021.1929708

作者:Lei Geng;Kun Yu;Jun Wu;等

页码:1418 - 1427
全文购买
[期刊论文]

[research article]DO I:10.1080/00405000.2021.1929707

作者:Zuwei Fan;Rangtong Liu;Xiaojie Cheng;

页码:1411 - 1417
全文购买